Nowe prawo budowlane propozycja wprowadzenia


Nowe prawo budowlane - propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części mając na uwadze na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały zarówno regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dotychczasowy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie mając na uwadze na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.